mga larawan ng di- mabuting gawain

mga larawan ng di- mabuting gawain

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? eSkwela Naga City Naga

1 Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Ang estilo ng pamumuhay ng mga tao ay binabago ng mga bagong tuklas at makabagong teknolohiya. Nakakaapekto ang mga pagbabagong ito ...
http://eskwelanaga.files.wordpress.com/2011/02/ang...

MODYUL 11: MGA PANLOOB NA SALIK NA NAKAIIMPLUWENSYA SA

Open High School Program, EP I Modyul 11 3 Paunang Pagtataya Ikaw ngayon ay mahaharap sa isang kakaibang pagsasanay. Masdan ang mga larawan sa ibaba.
http://bse.ph/download/reports/OHSPModuleY1Q3/EP/O...

Isyu Numero 7 Hulyo 2003 Isang paglilingkod-bayan ng

2 Hulyo 2003 N egosyanteng Pinoy pamamahala ng mga manggagawa. Ang maling pamamalakad sa mga tauhan ay maaring maging sanhi ng mga walang pakinabang at walang
http://www.dlsu.edu.ph/research/centers/cberd/pdf/...

Ikaapat na Markahan: Florante at Laura Aralin 16: Bilang

• nakapagbibigay ng puna sa ginawang pagharap sa suliranin ng mga nabanggit na kakilala/tao • nakapagpapalitan ng sariling opinyon sa mahalagang tanong na ...
http://www.bse.ph/download/reports/BSEWEBSITE/2010...