Halimbawa ng kasingkahulugan]

Halimbawa ng kasingkahulugan]

GRAMATIKA AT RETORIKA : Pagsasaling-wika o Transleysyon

Ibigay ang kasingkahulugan at kasalungat ng mga salitang nasa bubble map. Gamitin ito sa sariling pangungusap. Isulat sa kuwaderno ang mga sagot.
http://www.bse.ph/download/reports/OHSPModulesYear...

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Bureau of Secondary

4 4. Naisusulat ang talatang nagpapaliwanag ng kaugnayan ng tauhan sa mga pangyayari sa lipunan. 5. Nasasabi ang kahalagahan ng pag-aaral nang mabuti.
http://www.bse.ph/download/EASE%20MODULES/FILIPINO...